7.00 – 8.00 zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych.
Ćwiczenia poranne: praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym. Gry dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej, prace porządkowe. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

8.00 – 8.45 zabawy integracyjne.
Zabawy ruchowe ze śpiewem z elementami tańca. Indywidualne zajęcia specjalistyczne wg potrzeb rozwojowych dzieci (zabawy logopedyczne, z psychologiem, neurologopedią, indywidualne zabawy z zakresu Integracji Sensorycznej, manualne).

8.45 – 9.15 czynności samoobsługowe i higieniczne.
Przygotowanie do śniadania, kulturalne spożywanie posiłków, śniadanie.

9.15 – 11.30 zajęcia edukacyjno–wychowawcze.
Zabawy dydaktyczne prowadzone z całą grupą na podstawie programu nauczania w przedszkolu; poznawcze, w zakresie rozwijania komunikacji werbalnej; rozwijanie myślenia, pojęć matematycznych; ruchowe; tematyczne; zabawy z językiem angielskim i niemieckim; pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe ze specjalistami wg potrzeb.

11.30 –12.00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.30 obiad.
Wdrażanie do zdrowego odżywiania siękulturalnego zachowania przy stole.

12.30 – 14.30
Grupa I – odpoczynek poobiedni.
Grupa II – relaksacja, zabawy konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy na powietrzu.

14.30 – 15.00 podwieczorek, czynności higieniczne i samoobsługowe.

15.00 – 17.00 zabawy integracyjne, ruchowe, z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia o charakterze wychowawczym.
Prace porządkowe.

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa z zakresu wychowania przedszkolnego mówi o tym, że:

  • jedna piąta pobytu dziecka w placówce powinna być przeznaczona na dowolną zabawę w obecności nauczyciela;
  • jedna piąta pobytu dzieci w przedszkolu powinna być poświęcona na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, np.
    w ogrodzie, na boisku, w parku itp.;
  • jedna piąta powinna być przeznaczona na zajęcia dydaktyczne;
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczone są na czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

Proporcjonalnie rozłożony czas zajęć ma na celu zapewnić prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. Ramowy rozkład dnia związany jest ściśle z potrzebami rozwojowymi dzieci
w określonym wieku. Praca opiekuńcza, wychowawczo – dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o program wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.