Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej. Według podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są zabawy dowolne, zajęcia kierowane i niekierowane przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo – dydaktycznych jakie przedszkole oferuje dzieciom.

7.00 – 8.00 – zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i czynności dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, rozmowy indywidualne i w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci, gry dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej, obserwacje pedagogiczne, konsultacje indywidualne z rodzicami, prace porządkowe.

 

8.00 – 9.00 – zabawy integracyjne, zabawy i ćwiczenia inspirowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe ze śpiewem i z elementami tańca, indywidualne zajęcia specjalistyczne wg potrzeb rozwojowych dzieci (zabawy logopedyczne, z psychologiem, logopedą, indywidualne zabawy z zakresu Integracji Sensorycznej, manualne).

 

9.00 – 9.30 – czynności samoobsługowe, sanitarno – higieniczne, przygotowanie do śniadania, kulturalne spożywanie posiłków, śniadanie.

 

9.30 – 11.30 – zajęcia edukacyjno – wychowawcze, rozbudzanie u dzieci pasji poznawczych otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy poznawcze, w zakresie rozwijania komunikacji werbalnej, rozwijanie myślenia, pojęć matematycznych, motoryki dużej i małej, zabawy z językiem angielskim i niemieckim, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe ze specjalistami wg potrzeb, obserwacje pedagogiczne.

 

11.30 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, sanitarno – higieniczne, obiad, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, kulturalne zachowanie przy stole.

 

12.30 – 14.30

Grupa I i II – odpoczynek poobiedni.

Grupa III i IV – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju – wyciszenie poprzez słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek czytanych przez nauczyciela (około 20-30 min), zabawy w sali lub na świeżym powietrzu.

 

14.30 – 15.00czynności samoobsługowe, sanitarno – higieniczne, podwieczorek.

 

15.00 – 16.30 – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacje pedagogiczne, wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci – zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, praca korekcyjno-wyrównawcza, prace porządkowe.

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa z zakresu wychowania przedszkolnego mówi o tym, że:

  • jedna piąta pobytu dziecka w placówce powinna być przeznaczona na dowolną zabawę w obecności nauczyciela;
  • jedna piąta pobytu dzieci w przedszkolu powinna być poświęcona na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, np.
    w ogrodzie, na boisku, w parku itp.;
  • jedna piąta powinna być przeznaczona na zajęcia dydaktyczne;
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczone są na czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

Proporcjonalnie rozłożony czas zajęć ma na celu zapewnić prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. Ramowy rozkład dnia związany jest ściśle z potrzebami rozwojowymi dzieci
w określonym wieku. Praca opiekuńcza, wychowawczo – dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o program wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.