Pliki cookies
Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych.

Pliki cookies używane na stronie nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronie nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.
Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

  • Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez właściciela strony, jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony.
  • Cookies sesji, które w serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.
  • Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje właściciel strony, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne, to między innymi Google.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w na stepujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer należy:

  • wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:

  • wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.

W przeglądarce Opera należy:

  • wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.

W przeglądarce Google Chrome należy:

  • z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania serwisu (strony).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych twojego dziecka jest Paweł Mikułko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Mikułko MENTON, ul. Pułaskiego 1/9, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-190-16-32, prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec („Administrator”). W dalszej części klauzuli informacyjnej przez „Twoje dane” osobowe należy również rozumieć dane osobowe Twojego dziecka, którego dotyczy umowa o świadczenie usług przedszkolnych.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres do doręczeń:

Paweł Mikułko MENTON
ul. Pułaskiego 1/9
59-900 Zgorzelec

tel. 606 141 465

email: pawel.mikulko@gmail.com.

Administrator posiada swojego przedstawiciela, którym jest Lucyna Szewczyk-Mikułko
ul. Pułaskiego 1/9, 59-900 Zgorzelec, tel. 667 521 731, e-mail: lucyna.m2@wp.pl.

II. Źródło danych osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. W celu informacyjno-promocyjnym w szczególności dotyczy: zdjęć, nagrań, filmów wykonanych dla celów promocyjnych na podstawie Twojej zgody (np. publikowanie zdjęć na stronie internetowej administratora tj. www.odkrywcy.eu i stron z nią powiązanych) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

2. W celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług przedszkolnych, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. W celach realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;

4. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane?

Jako Administrator będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, stan zdrowia dziecka.

Jednocześnie wskazujemy, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (danych dotyczących zdrowia dziecka) jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody i tylko w celach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, a także przepisami szczególnymi regulującymi obowiązki niepublicznego przedszkola. Ponadto wskazujemy, że nie przetwarzamy innego rodzaju danych wrażliwych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, poza niezbędnymi danymi dotyczącymi zdrowia dziecka, w szczególności nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarzamy danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także danych dotyczących, seksualności lub orientacji seksualnej.

V. Odbiorcy danych

Jako Administrator możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. firmom prawniczym, biurom księgowym, Kuratorium Oświaty, dostawcom systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola, bankom (w zakresie realizacji płatności);
2. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (np. nauczycielom);
3. urzędom publicznym (np. Urzędowi Miasta Zgorzelec) i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Jako Administrator przechowujemy Twoje dane osobowe:

1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług przedszkolnych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową i przez okres przedawnienia tych roszczeń (zob. art. 117 -125 kodeksu cywilnego) oraz przez okres niezbędny do realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz przepisów szczególnych regulujących działalność niepublicznego przedszkola;

2. Pozyskane w celu rekrutacji – w czasie prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku jego pozytywnego zakończenia do czasu podpisania umowy o świadczenie usług przedszkolnych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

Możesz od nas domagać się m.in. następujących informacji: dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe; jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy; komu przekazujemy Twoje dane osobowe; jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu; z jakiego źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty); czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie. Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie koniczne, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym przed realizacją żądania.

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Prosimy pamiętać, że skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Poza tym możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

5. Prawo do przenoszenia danych.

Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś. W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe ponieważ:

1. Wyraziłaś/-eś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w celach objętych przedmiotową zgodą;

2. Jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przedszkolnych.

Wskazujemy, że w przypadku braku lub odmowy podania Twoich danych osobowych, jesteś narażona/-y na następujące konsekwencje:

1. Możemy rozwiązać zawartą z Tobą umowę o świadczenie usług przedszkolnych, co będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego świadczenia usług przeszkolnych.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Twojej osoby na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, podejmuje człowiek. Używamy wprawdzie narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe). Zawsze za ostateczną decyzją stoi nasz pracownik.

Ponadto w odniesieniu do Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą oceną w przedmiotowym zakresie dotyczącym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, uprzejmie prosimy o kontakt, na powyżej wskazany adres kontaktowy Administratora. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają fakt, że nasza ocena nie jest trafna. Możliwe jest, że poprosimy Cię o takie informacje również po Twoim kontakcie z nami.