Centrum Rozwoju Dziecka

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Reymonta 16

59-900 ZgorzelecREGULAMIN CENTRUM ROZWOJU DZIECKA Z NIEPUBLICZNYM

PRZEDSZKOLEM „Mali Odkrywcy”  1. Zasady ogólne

 

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Centrum Rozwoju Dziecka z Niepublicznym Przedszkolem „Mali Odkrywcy” w Zgorzelcu.

Niepubliczne Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawą przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola jest wypełnienie wniosku, ankiety diagnozującej indywidualne oczekiwania rodziców oraz podpisanie umowy na świadczenia usług.

Zajęcia odbywają się w czterech grupach: dzieci 3, 4, 5, 6 letnie.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Rekrutacji. Decyduje data wpływu wniosków składanych przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Niepublicznego Przedszkola sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Praca opiekuńcza i wychowawczo-edukacyjna prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Program wychowania w Niepublicznym Przedszkolu został wybrany z wykazu programów dopuszczonych przez MEN do realizacji w przedszkolach.

Rodzice, opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Niepublicznego Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w Regulaminie Centrum Rozwoju Dziecka z Niepublicznym Przedszkolem „Mali Odkrywcy”.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.odkrywcy.eu.

 

  1. Organizacja

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:30 w dni robocze. Czas pracy Niepublicznego Przedszkola może zostać zmieniony, jeżeli Organ Prowadzący uzna to za zasadne.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, dni wolnych od pracy ustalonych przez Organ Prowadzący, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz zdarzeń losowych.

Coroczny termin przerwy wakacyjnej w pracy placówki ustala Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola. Informacje o przerwie wakacyjnej Organ Prowadzący podaje do wiadomości rodziców najpóźniej do końca maja każdego roku.

 

III. Ogólne zasady pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym

 

Rodzic ma obowiązek informować telefonicznie/SMS-owo/e-mailowo Dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do godziny 8:00 dnia, którego nieobecność dotyczy). Rodzic jest zobowiązany do informowania personelu Przedszkola o przewidywanym terminie powrotu dziecka po nieobecności, najpóźniej do godziny 16:30 dnia poprzedzającego termin powrotu dziecka do Przedszkola.

Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie placówki o absencji dziecka do podanej godziny określone w ust. 1.

Do Przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać, w przypadku stwierdzenia choroby Dyrektor lub nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka.

Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu stwierdzony zostanie stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

Dziecko przyprowadzone do Przedszkola powinno być zaopatrzone w wygodne ubranie i obuwie zmienne, a także dodatkowe ubrania na zmianę. Rodzic ma obowiązek ubierać dziecko adekwatnie do warunków atmosferycznych.

Dzieci mogą być odbierane tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały pisemnie do tego upoważnione. Personel Przedszkola ma prawo odmówić wydania dziecka, jeśli osoba, która zgłasza się po odbiór dziecka, nie jest do tego pisemnie upoważniona przez Rodziców lub Opiekunów dziecka. Dziecko nie zostanie wydane osobie, w stosunku do której zachodzi przypuszczenie, iż jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wszystkie dzieci zgłaszane do Przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na początku roku szkolnego do zaopatrzenia dziecka w osobistą wyprawkę. Nauczyciel przekaże, co należy pogotować. Wszystkie przedmioty należące do dziecka powinny być podpisane.

Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola i spożywać w sali: gum do żucia, chipsów, innych słodyczy itp. Dopuszczalne są słodycze w dniu urodzin dziecka pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy i przekazane nauczycielowi.

Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Przedszkola swoich zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczyciela. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy przyniesione do placówki.

Obecnie w dobie epidemii obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia swoich zabawek. O zmianach Rodzice zostaną poinformowani.

 

  1. Płatności

 

Czesne (określane również jako opłata stała) – podstawowa opłata za Przedszkole, płatna z góry za dany miesiąc. Jej wysokość jest niezmienna i niezależna od przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustalonych przez Organ Prowadzący czy nieobecności dziecka w placówce. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu jest stała (z zastrzeżeniem terminów określonych w treści Regulaminu Centrum z Niepublicznym Przedszkolem) i płatna do 5–go dnia każdego miesiąca i wpłacana na podane w treści umowy konto bankowe.

Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3-6 lat. Rodzice zobowiązani są do przekazania placówce, w formie pisemnej, zaleceń odnośnie specjalnego żywienia swojego dziecka – zalecenia powinny wynikać z dokumentacji medycznej.

Wysokość czesnego/opłaty stałej może ulec zmianie w kolejnych latach.

Czesne nie obejmuje kosztów niektórych dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych etc. organizowanych przez Przedszkole (teatrzyki, zdjęcia wykonywane przez fotografów oraz wyjść i wycieczek organizowanych przez placówkę, etc.), kosztów wykupu ubezpieczenia, jak również kosztów żywienia dziecka, z zastrzeżeniem okresów wskazanych w Regulaminie Centrum z Niepublicznym Przedszkolem „Mali Odkrywcy”.

 

  1. Dodatkowe Informacje

 

W ramach czesnego Niepubliczne Przedszkole zapewnia:

– zabawy z językiem angielskim i niemieckim;

– zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona;

–  konsultacje z logopedą;

– konsultacje z psychologiem;

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

– zabawy na Sali Doświadczania Świata.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:

– opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel;

– rozkład dnia ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć.

Rodzice mają prawo do:

– zapoznania się z programem i zadaniami Niepublicznego Przedszkola;

– uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;

– uzyskiwana na bieżąco porad i wskazówek od nauczycieli.

Sale zabaw posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Meble, sprzęt, zabawki posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

 

Regulamin po zmianach wchodzi w życie od 01.03.2022 r.