REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Centrum Rozwoju Dziecka”

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Centrum Rozwoju Dziecka” realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
 2. Projekt realizowany jest przez MENTON Paweł Mikułko.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 do 30.09.2018 r. i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Biuro projektu czynne w dni robocze w godzinach 10-16 mieści się przy ul. Reymonta 16 w Zgorzelcu.
 5. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 6. Organizator – MENTON Paweł Mikułko, ul. Pułaskiego 1/9, 59-900 Zgorzelec,
 7. Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą Centrum Rozwoju Dziecka, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach poprzez udział w dodatkowych zajęciach zwiększających szanse edukacyjne dla 25 dzieci ze Zgorzelca i okolic.
 8. Grupa docelowa – osoby przewidziane do objęcia wsparciem w ramach projektu tj. 25 dzieci (15 kobiet i 10 mężczyzn), dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe w Zgorzelcu i okolicach.
 9. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie Centrum Rozwoju Dziecka.
 10. Uczestnik/Uczestniczka – Kandydat/Kandydatka, który/a po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został/a zakwalifikowany/a i rozpoczął/rozpoczęła udział w Projekcie.
 11. Zespół projektowy – komisja składająca się z 2 osób – odpowiada za prawidłowe zakwalifikowanie Kandydatów/Kandydatki do projektu.

§ 2

ZASADY FINANSOWANIA

 1. Udział w Projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki wnoszą opłatę w wysokości 2 600 (słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 00/100) rozłożonych na opłaty miesięczne w wysokości 200 złotych. Powyższą opłatę należy wnieść na rachunek bankowy ING: 71 1050 1575 1000 0091 1804 1632 wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz datę.
 3. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika/Uczestniczki do udziału w projekcie jest wniesienie przez Uczestnika/Uczestniczkę miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym do 5. dnia każdego miesiąca.
 4. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie określonym w pkt. 3 Organizator uprawniony będzie do skreślenia z listy uczestników/uczestniczek projektu. Uczestnik/Uczestniczka nie będzie występował z żadnymi roszczeniami z tego tytułu.
 5. Opłata wymieniona w pkt.2 nie podlega zwrotowi.

§ 3

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

I. Informacje ogólne

 1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 2. Rekrutacja i nabór zgłoszeń będą prowadzone od 13 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r.
 3. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona: do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie w sumie 25 dzieci spełniające kryteria rekrutacyjne.
 4. W wyniku otwartej rekrutacji może się zmienić struktura grupy docelowej ze względu na wiek.
 5. Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek na etapie rekrutacji:
  • wniosek o przyjęcie dziecka wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy;
  • opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju – o ile dotyczy;
  • orzeczenie o kształceniu specjalnym – o ile dotyczy;
  • zaświadczenie / oświadczenie o dochodach;
  • ankieta diagnozująca indywidualne oczekiwania rodziców;
  • deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie;
 6. W.w dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

 II. Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt jest adresowany do 25 dzieci, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
  • wiek od 3 do 6 lat;
  • miejsce zamieszkania: Powiat Zgorzelec, Gmina Zgorzelec.

III. Etapy rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu (www.odkrywcy.eu) lub Facebooku.
 2. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 16 w Biurze Projektu, w kontaktowych punktach rekrutacyjnych, poprzez stronę www projektu: www.odkrywcy.eu bądź mailowo: mikulko.m@gmail.com
 3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans płci, niedyskryminacji oraz na zasadach dobrowolnego uczestnictwa.
 4. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do 14 sierpnia 2017 r. nastąpi wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń. W przypadku nieuzyskania pełnej grupy 25 osób do końca sierpnia 2017 r., zostanie ogłoszony dodatkowy nabór we wrześniu 2017 r.
 5. W procesie rekrutacji prowadzona będzie selekcja zgłoszeń w 2 etapach:
  • Etap 1 – ocenie podlegać będzie: Zgodność wniosku o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego z kryteriami formalnymi grupy docelowej. Zgłoszenia osób niespełniających wymogów grupy docelowej zostaną odrzucone. Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria formalne grupy docelowej zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników/czek projektu.
  • Etap 2 – Komisja rekrutacyjna przeprowadzi wybór Uczestników/czek na podstawie wskazanych kryteriów:
KryteriumMetoda weryfikacji
Osoby z niepełnosprawnością +10 pkt.Orzeczenie o niepełnosprawności.
Dzieci potrzebujące diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej + 8 pkt.Ankieta diagnozująca indywidualne oczekiwania rodziców (wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym).
Dzieci z deficytami mowy i komunikacji językowej + 7 pkt.Ankieta diagnozująca indywidualne oczekiwania rodziców (wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym).
Dzieci zdrowe + 4 pkt.Ankieta diagnozująca indywidualne oczekiwania rodziców (wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym).
Dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym + 5 pkt.Zaświadczenie / oświadczenie o dochodach.
Dzieci z obszarów wiejskich (i okolic) + 2 pkt.Wniosek o przyjęcie dziecka do punku przedszkolnego.
 1. Zespół projektowy wyłoni Uczestników/czki projektu z Kandydatów/tek spełniających kryteria formalne. Po zsumowaniu punktów premiujących, Zespół utworzy listę dzieci zakwalifikowanych (25 dzieci z najwyższą punktacją) w tym listę rezerwową.
 2. Dzieci zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych Umowy uczestnictwa w Projekcie i rozpoczęciu udziału w pierwszej zaplanowanej formie wsparcia.
 3. W przypadku rezygnacji/niezłożenia dokumentów/nieprzystąpienia do zajęć – do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.
 4. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną poinformowani mailowo (w razie potrzeby telefonicznie). Lista dzieci zakwalifikowanych wraz z harmonogramem zajęć zostanie ogłoszona również na stronie www.odkrywcy.eu oraz na Facebooku 3 dni przed rozpoczęciem zajęć w Punkcie Przedszkolnym.
 5. Proces rekrutacyjny zostanie zakończony protokołem.

§ 4

ZAKRES WSPARCIA

Organizator Projektu zobowiązuje się do przygotowania, organizacji i poprowadzenia następujących instrumentów wsparcia:

 1. Edukację przedszkolną zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Opiekę najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
 3. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne z: logopedą, psychologiem oraz fizjoterapeutą.
 4. Muzykoterapię.
 5. Zajęcia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej.
 6. Naukę języka niemieckiego i angielskiego.
 7. Całodzienne wyżywienie przygotowane przez firmę cateringową.
 8. Imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne.
 9. Treningi z wykorzystaniem innowacyjnych metod EEG Biofeedback, RSA Biofeedback.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

 1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do otrzymywania od Organizatora na bieżąco wszelkich informacji mających wpływ na jego/jej udział w Projekcie.
 2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
 3. Regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia.
 4. Każdorazowego podpisania dokumentów związanych z udziałem w formach wsparcia określonych w Projekcie.
 5. Współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu.
 6. Bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 7. Natychmiastowego informowania Organizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 6

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Dopuszcza się rezygnację Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w Punkcie Przedszkolnym w przypadku zdarzeń losowych potwierdzonych odpowiednią dokumentacją.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie, Organizator może obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę kosztami uczestnictwa w Projekcie maksymalnie do wysokości kwoty wsparcia przypadającej na jedną osobę w projekcie, wyliczonej proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia do momentu przerwania udziału w projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy Uczestników/Uczestniczek
  w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz braku kontaktu z Uczestnikiem/Uczestniczką.
 4. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do Kierownika projektu.
 3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej Projektu.