Centrum Rozwoju Dziecka
Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy”
Reymonta 16
59-900 Zgorzelec

 

REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU DZIECKA Z NIEPUBLICZNYM
PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM

 

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Centrum Rozwoju Dziecka oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali Odkrywcy” w Zgorzelcu.
 2. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie wniosku, ankiety diagnozującej indywidualne oczekiwania rodziców oraz podpisanie umowy na świadczenia usług Punktu Przedszkolnego.
 4. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Koordynator Projektu, Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Punktu Przedszkolnego na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Rekrutacji.
 6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Punktu Przedszkolnego sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 7. Praca opiekuńcza i wychowawczo-edukacyjna prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Program wychowania w Punkcie Przedszkolnym został wybrany z wykazu programów dopuszczonych przez MEN do realizacji w przedszkolach.
 8. Rodzice, opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w Regulaminie Centrum Rozwoju Dziecka.
 9. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.odkrywcy.eu.

II. Organizacja

 1. Punkt Przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00 w dni robocze. Czas pracy Punktu Przedszkolnego może zostać zmieniony, jeżeli Organ Prowadzący uzna to za zasadne.
 2. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, dni wolnych od pracy ustalonych przez Organ Prowadzący, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz zdarzeń losowych.
 3. Coroczny termin przerwy wakacyjnej w pracy placówki ustala Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Punktu Przedszkolnego. Informacje o przerwie wakacyjnej Organ Prowadzący podaje do wiadomości rodziców najpóźniej do końca maja każdego roku.
 4. W dni wole podane przez Organ prowadzący na początku roku w osobnym wykazie, Punkt Przedszkolny organizuje dyżury od godziny 8:00 do 14:00. Warunkiem działalności Punktu Przedszkolnego w wymienionych dniach jest zgłoszenie się co najmniej pięciorga dzieci. W przypadku braku chętnych do korzystania z dyżuru, Punkt Przedszkolny będzie w tym dniu zamknięty.

III. Ogólne zasady pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym

 1. Rodzic ma obowiązek informować telefonicznie/SMS-owo/e-mailowo Dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym (najpóźniej do godziny 8:00 dnia, którego nieobecność dotyczy). Rodzic jest zobowiązany do informowania personelu Punktu Przedszkolnego o przewidywanym terminie powrotu dziecka po nieobecności, najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego termin powrotu dziecka do Punktu Przedszkolnego.
 2. Punkt Przedszkolny nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie Punktu Przedszkolnego o absencji dziecka do podanej godziny określone w ust. 1.
 3. Do Punktu Przedszkolnego może uczęszczać dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać do Punktu Przedszkolnego, w przypadku stwierdzenia choroby Dyrektor lub nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka.
 4. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym stwierdzony zostanie stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
 5. Po przyprowadzeniu dziecka do Punktu Przedszkolnego należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia. Dziecko powinno być zaopatrzone w wygodne ubranie i obuwie zmienne, a także dodatkowe ubrania na zmianę. Rodzic ma obowiązek ubierać dziecko adekwatnie do warunków atmosferycznych.
 6. Dzieci mogą być odbierane tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały pisemnie do tego upoważnione. Personel Punktu Przedszkolnego ma prawo odmówić wydania dziecka, jeśli osoba, która zgłasza się po odbiór dziecka, nie jest do tego pisemnie upoważniona przez Rodziców lub Opiekunów dziecka. Dziecko nie zostanie wydane osobie, w stosunku do której zachodzi przypuszczenie, iż jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 7. Wszystkie dzieci zgłaszane do Punktu Przedszkolnego na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na początku roku szkolnego do zaopatrzenia dziecka w osobistą wyprawkę. Dyrektor przekaże, co należy pogotować. Wszystkie przedmioty należące do dziecka powinny być podpisane.
 9. Dzieci nie mogą przynosić do Punktu Przedszkolnego i spożywać w sali: gum do żucia, chipsów, innych słodyczy itp. Dopuszczalne są słodycze w dniu urodzin dziecka pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy i przekazane nauczycielowi.
 10. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Punktu Przedszkolnego swoich zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczyciela. Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy przyniesione do placówki.

IV. Płatności

 1. Czesne (określane również jako opłata stała) – podstawowa opłata za Punkt Przedszkolny, płatna z góry za dany miesiąc. Jej wysokość jest niezmienna i niezależna od przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustalonych przez Organ Prowadzący czy nieobecności dziecka w placówce. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym jest stała (z zastrzeżeniem terminów określonych w treści Regulaminu Centrum) i płatna do 5–go dnia każdego miesiąca i wpłacana na podane w treści umowy konto bankowe.
 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3-6 lat. Rodzice zobowiązani są do przekazania Punktowi Przedszkolnemu, w formie pisemnej, zaleceń odnośnie specjalnego żywienia swojego dziecka – zalecenia powinny wynikać z dokumentacji medycznej.
 3. Wysokość czesnego/opłaty stałej może ulec zmianie w kolejnych latach.
 4. Czesne nie obejmuje kosztów niektórych dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych etc. organizowanych przez Punkt Przedszkolny (teatrzyki, zdjęcia wykonywane przez fotografów oraz wyjść i wycieczek organizowanych przez Punkt Przedszkolny, etc.), kosztów wykupu ubezpieczenia, jak również kosztów żywienia dziecka, z zastrzeżeniem okresów wskazanych w Regulaminie Centrum.

V. Dodatkowe Informacje

Projekt Centrum Rozwoju Dziecka jest realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach czesnego Centrum Rozwoju Dziecka oferuje w pierwszym roku (tj. od 11.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.) bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • ćwiczenia z fizjoterapeutą;
 • zabawy z językiem niemieckim i angielskim;
 • muzykoterapię;
 • EEG Biofeedback;
 • RSA Biofeedback;
 • Integrację Sensoryczną;
 • zajęcia z logopedą, psychologiem.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Punkt Przedszkolny w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:
 • opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel;
 • rozkład dnia ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i zadaniami Punktu Przedszkolnego;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
 • uzyskiwana na bieżąco porad i wskazówek od nauczycieli.
 1. Sale zabaw posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Meble, sprzęt, zabawki posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.
 3. Na czas realizacji projektu obowiązuje również Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Centrum Rozwoju Dziecka”.

Regulamin wchodzi w życie od 04.09.2017 r.