Statut
Centrum Rozwoju Dziecka
z Punktem Przedszkolnym „Mali Odkrywcy”


§1
Postanowienia ogólne

1.     Centrum Rozwoju Dziecka z Niepublicznym Punktem Przedszkolnym (zwane dalej „Centrum”).
Organem prowadzącym Centrum jest Paweł Mikułko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MENTON z siedzibą w Zgorzelcu.
Siedziba Centrum znajduje się w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 1/9.
Dyrektorem Centrum jest mgr Lucyna Szewczyk–Mikułko.
Podstawą funkcjonowania Centrum jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

§2
Godziny otwarcia

1. Centrum otwarte jest przez cały rok za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, która ma miejsce w miesiącu lipcu w godzinach od 7:00 do 17:00 w we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Opieka w punkcie przedszkolnym sprawowana jest w godzinach od 7:00 do 17:00.

§3
Płatność

1. Centrum finansowane jest przez rok (tj. w okresie od 1.06.2017 r. do 30.09.2018 r.) ze środków unijnych (pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.1 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) oraz przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Centrum.

2. Opłata stała za pobyt dziecka w Centrum przez pierwszy rok tj. od dnia 1.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. wynosi 200 zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście złotych). Po upływie okresu określonego w zd. 1 rodzice dziecka zobowiązani będą do ponoszenia opłaty stałej, które wysokość ustalona będzie do końca sierpnia 2018 r.

3. Opłata stała za pobyt dziecka jest pobierana z góry do dnia 5-go każdego miesiąca.

4. Opłata stała określona w ust. 2 nie podlega zwrotowi, obniżeniu, jest niepodzielna i nie może być płacona w ratach.

5. Centrum zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszty pokrywane są przez rok (tj. od dnia 11.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.) z dotacji unijnej, o której mowa w ust. 2). Całodzienne wyżywienie dziecka składa się z 3 posiłków: śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku. Po upływie okresu określonego w zd. 1 rodzice dziecka zobowiązani będą do ponoszenia kosztów związanych z wyżywieniem dziecka, ich wysokość ustalona będzie do końca sierpnia 2018 r.

6. Opłatę za ubezpieczenie dzieci ponoszą rodzice. Każdy rodzic we własnym zakresie zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia obejmujący pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym. Rodzice zostaną poinformowani o wysokości należnego ubezpieczenia, które powinni uiścić – kwota ubezpieczenia stanowi świadczenie dodatkowe, niezależne od opłaty stałej.

7. Koszty fakultatywnych wycieczek, zakupów biletów na wydarzenia kulturalne dla dzieci, etc. ponoszą rodzice.

8. Zajęcia specjalistyczne: m.in. z logopedą, psychologiem, muzykiem, fizjoterapeutą oraz językowe przez rok (tj. od dnia 11.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.) będą finansowane ze środków unijnych, o których mowa w ust. 2. Po upływie okresu określonego w zd.1 rodzice dziecka w razie chęci kontynuowania zajęć specjalistycznych zobowiązani będą do ponoszenia kosztów związanych z ich organizacją, ich wysokość ustalona będzie do końca sierpnia 2018 r.

9. W przypadku opóźnienia w opłatach stałych za pobyt dziecka w Centrum naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki począwszy od 6-go dnia każdego miesiąca.

10. Jeśli dziecko zostanie odebrane z Punktu Przedszkolnego po godzinie 17:00 naliczana jest opłata 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Ww. kwotę/y rodzic ma obowiązek uiścić wraz z opłatą stała należną za kolejny miesiąc.

§4
Cele i zadania

1. Cele Punktu Przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Należą do nich:

 • zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieciom w wieku od 3 do 6 lat;
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji oraz podniesienie umiejętności dzieci poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i terapeutycznych wpływających na wszechstronny rozwój dziecka;
 • prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego zmierzającego do wyrównania deficytów rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • przygotowanie dzieci w zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego potrzebnego do przejścia na następny etap edukacji.

2. Do głównych zadań Centrum należą:

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy, nauki, wspieranie ich zainteresowań i rozwijania uzdolnień;
 • stworzenie warunków do nauki poprzez zabawę, wspólne doświadczanie i odkrywanie świata;
 • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod terapeutycznych;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
 • rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i doradztwo na rzecz rodziny;
 • prowadzenie wieloaspektowej diagnozy i terapii dostosowanej do potrzeb dziecka, wspomagającej rozwój poznawczy oraz wczesną edukację dzieci;
 • zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, przygotowanie ich do nauki w szkole.

§5
Wychowankowie

1. Do Centrum mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Dzieci będą miały zapewnione pomoce edukacyjne, materiały dydaktyczne, piśmienne, papiernicze i oraz inne niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.

§6
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

1.     Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do:

 • przestrzegania statutu Centrum zgodnie z powierzonymi im stanowiskami i zadaniami;
 • należytego wykonywania obowiązków w ramach sprawowanej funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności wspieranie wychowanków i dbanie o ich wszechstronny rozwój oraz bezpieczeństwo;
 • dbania o swój rozwój osobisty poprzez szkolenia, zdobywanie nowych doświadczeń, samokształcenie;
 • prowadzenia dokumentacji, współpracy ze specjalistami na rzecz rozwoju dziecka;
 • włączania się do wspólnych prac w Centrum.

§7

1. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do:

 • wykonywania pracy zgodnie z zakresem obowiązków;
 • współpracy z innymi pracownikami Centrum;
 • świadczenia usług na rzecz dziecka i rodziców;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci.

§8

1. Nauczyciele/opiekunowie i pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

 • pobierania comiesięcznego wynagrodzenia za pracę;
 • wzajemnego szacunku;
 • dokształcania się, stosowania nowych, autoryzowanych metod pracy.

§9

1. Wychowankowie są zobowiązani do:

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie rówieśniczej;
 • zgłaszania nauczycielowi wszelkich niedogodności;
 • słuchania poleceń nauczyciela;
 • współdziałania w grupie.

2. Wychowankowie mają prawo do:

 • wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania;
 • korzystania z zajęć edukacyjnych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • korzystania z metod terapeutycznych wyrównujących deficyty rozwojowe prowadzonych przez specjalistów;
 • poznawania świata poprzez wspólne działanie, doświadczanie, radosne zabawy rozwijające różne sfery życia.

§10
Formy zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

1. Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnia organ prowadzący na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującym przepisami prawa pracy i prawa cywilnego.

2. Warunkiem zatrudnienia nauczycieli i specjalistów jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

3. Wynagrodzenie pracowników (tj. w okresie od. 1.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.) przez rok będzie finansowane ze środków unijnych o których mowa w §3 ust. 1.


§11

Zajęcia

1. W punkcie przedszkolnym zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w dwóch grupach tj. 3-4-latki i 5-6-latki.

2. Zajęcia dydaktyczne będą dostosowane do psychofizycznego rozwoju dziecka i prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Dzieciom zapewnia się dodatkowe zajęcia specjalistyczne: muzyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą oraz językowe.

4. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach terapeutycznych tj. EEG Biofeedback, RSA Biofeedback i SI (z zakresu integracji sensorycznej).


§12

Zasady przyjęcia

1. Dzieci są przyjmowane do Centrum na wniosek rodziców, po uprzednim zawarciu i podpisaniu umowy cywilnoprawnej.

2. W pierwszej kolejności do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci niepełnosprawne, a następnie potrzebujące diagnozy psychologiczno–pedagogicznej i logopedycznej, z deficytami mowy i komunikacji językowej, z rodzin o niższym statusie materialnym, dzieci zdrowe oraz z obszarów wiejskich. W przypadku braku miejsc tworzona jest lista rezerwowa.


§13

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1. Centrum może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku zaległości w opłacie stałej 1 miesiąc.

2. Niezgłoszenia przez rodziców/opiekunów nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca lub całkowitego brak kontaktu z Punktem Przedszkolnym.

3. Nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu, projektu organizacji Punktu Przedszkolnego lub innych regulacji wewnętrznych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Centrum.


§14

Postanowienia końcowe

1. Statut wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 r.