Statut

Statut

Centrum Rozwoju Dziecka

z Niepublicznym Przedszkolem „Mali Odkrywcy”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Centrum Rozwoju Dziecka z Niepublicznym Przedszkolem (zwane dalej „Centrum”).
  Organem prowadzącym Centrum jest Paweł Mikułko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MENTON z siedzibą w Zgorzelcu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 2. Centrum posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Centrum Rozwoju Dziecka z Przedszkolem Niepublicznym „Mali Odkrywcy”,

Reymonta 16 59-900 Zgorzelec

Siedziba Centrum znajduje się w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego.
Dyrektorem Centrum jest mgr Lucyna Szewczyk–Mikułko.
Podstawą funkcjonowania Centrum jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r Dz. U. z 27 marca 2017r. Poz.649.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 1. Centrum zatrudnia Dyrektora i nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych.
 2. Centrum Rozwoju Dziecka z Przedszkolem Niepublicznym prowadzi działalność wychowawczo- opiekuńczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

      5.W Przedszkolu realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 1. Zasady rekrutacji przyjęcia dziecka do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
 2. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb instytucji oświatowych.

§2
Godziny otwarcia

 1. Centrum Rozwoju Dziecka z Przedszkolem Niepublicznym otwarte jest w godzinach od 7: 00 do 16: 30  przez cały rok od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, która ustalana jest przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora w miesiącu lipcu bądź sierpniu danego roku kalendarzowego. Informację o przerwie wakacyjnej podaje Dyrektor do wiadomości Rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług przedszkola ” pełniącego  dyżur ” jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u dyrektora w sprawie konieczności skorzystania ze świadczeń przedszkola pełniącego dyżur  wakacyjny do 31 maja.

§3
Płatność

1.Obecnie opłata stała za pobyt dziecka jest pobierana z góry do dnia 5-go każdego miesiąca w kwocie 300 złotych.

2.Odpłatność za Przedszkole  pobierana jest od rodziców w postaci wpłat na konto bankowe. Numer konta bankowego zawiera Umowa Cywilno- Prawna. Dowodem wpłaty przelewu  należności za przedszkole jest wyciąg bankowy.

3.W przypadku opóźnienia w opłatach stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki począwszy od 6-go dnia każdego miesiąca.

 1. Opłata stała określona w ust. 1 nie podlega zwrotowi, obniżeniu, jest niepodzielna i nie może być płacona w ratach chyba, że organ prowadzący postanowi inaczej.
 2. Centrum zapewnia wyżywienie dla dzieci, Całodzienne wyżywienie dziecka składa się z 3 posiłków: śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku.
 3. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje odpis ( zwrot) stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialna za wyliczenie dni obecności jest nauczyciel danego oddziału. Osoba odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest upoważniony pracownik administracyjny.
 4. Rezygnację z korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja. Rezygnacja z posiłków może nastąpić w przypadku gdy:

  a) Dziecko przebywa w placówce między posiłkami (tj. przyprowadzane jest po śniadaniu i odbierane przed obiadem).

  b)  W przypadku gdy dziecko przebywa w placówce powyżej 3h, rodzice i opiekunowie mogą zrezygnować z posiłków po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o alergii pokarmowej, innych chorobach układu pokarmowego lub specjalnych dietach zapisanych przez lekarza.
  Firma cateringowa z którą mamy podpisaną umowę, nie przygotowuje posiłków w ramach indywidualnych zamówień rodziców, związanych z odpowiednia dietą dzieci. W takim przypadku rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia stosownych posiłków dzieciom zgodnie z zaleceniami zachowania norm żywieniowych i sanitarno-higienicznych.

8.Opłatę za ubezpieczenie dzieci ponoszą rodzice. Każdy rodzic we własnym zakresie zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia obejmujący pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice zostaną poinformowani o wysokości należnego ubezpieczenia, które powinni uiścić – kwota ubezpieczenia stanowi świadczenie dodatkowe, niezależne od opłaty stałej.

 1. Koszty fakultatywnych wycieczek, zakupów biletów na wydarzenia kulturalne dla dzieci, etc. ponoszą rodzice. Przedszkole może ponosić koszty częściowe bądź całościowe wycieczek, wydarzeń kulturalnych, warsztatów itp. zajęć jeżeli dyrektor placówki uzna, iż dane wydarzenie powiązane jest z podstawą programową.
 2. Zajęcia specjalistyczne: m.in. z logopedą, psychologiem, muzykiem, fizjoterapeutą oraz językowe są bezpłatne, w ramach czesnego.
 3. Dzieci z opiniami do wczesnego wspomagania rozwoju jak z orzeczeniami do kształcenia specjalnego mają zajęcia specjalistyczne zgodne z odrębnymi przepisami.
 4. Jeśli dziecko zostanie odebrane z Przedszkola po godzinie 16:30 naliczana jest opłata 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Ww. kwotę/y rodzic ma obowiązek uiścić wraz z opłatą stała należną za kolejny miesiąc.

§4
Cele i zadania

 1. Cele Przedszkola są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Należą do nich:
 • zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat;
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji oraz podniesienie umiejętności dzieci poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i terapeutycznych wpływających na wszechstronny rozwój dziecka;
 • prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego zmierzającego do wyrównania deficytów rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • przygotowanie dzieci w zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego potrzebnego do przejścia na następny etap edukacji.
 1. Do głównych zadań Centrum należą:
 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez właściwą organizację procesu nauczania i wychowania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści i metod oraz form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci.
  zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy, nauki, wspieranie ich zainteresowań i rozwijania uzdolnień;
 • stworzenie warunków do nauki poprzez zabawę, wspólne doświadczanie i odkrywanie świata;
 • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod terapeutycznych , umożliwienie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
 • rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i doradztwo na rzecz rodziny;
 • prowadzenie wieloaspektowej diagnozy i terapii dostosowanej do potrzeb dziecka, wspomagającej rozwój poznawczy oraz wczesną edukację dzieci ;
 • zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, przygotowanie ich do nauki w szkole;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu oraz umożliwianie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej;
 • organizowanie opieki, wychowania i edukację dzieciom niepełnosprawnym, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola;
 • systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • udzielanie wsparcia dziecku zdolnemu;
 • systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia , wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.
 • W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne) lub w razie wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania przedszkola możliwe jest świadczenie pracy przez nauczycieli w systemie pracy zdalnej (zastosowanie ma artykuł 81.3 Kodeksu Pracy, Art. 7 Karty Nauczyciela)

§5
Wychowankowie

 1. Do Centrum mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
  Dzieci będą miały zapewnione pomoce edukacyjne, materiały dydaktyczne, piśmienne, papiernicze i oraz inne niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.

Przedszkole   realizuje zadania poprzez:

 • organizację oddziałów w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosownie do zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni Specjalistycznej.

§6
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki;
 • reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz nadzoruje prace pracowników obsługi oraz administracji;
 • dba o prawidłowe warunki bezpieczeństwa dzieci i pracowników;
 • organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w Przedszkolu;
 • przedstawia nauczycielom Plan Nadzoru Pedagogicznego na każdy bieżący rok;
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli;
 • organizuje administracyjną i finansową obsługę przedszkola;
 • kieruje polityką kadrową;
 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodziną;
 • organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy;
 1. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do:
 • przestrzegania statutu Centrum zgodnie z powierzonymi im stanowiskami i zadaniami;
 • należytego wykonywania obowiązków w ramach sprawowanej funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności wspieranie wychowanków i dbanie o ich wszechstronny rozwój oraz bezpieczeństwo;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • dbania o swój rozwój osobisty poprzez szkolenia, zdobywanie nowych doświadczeń, samokształcenie;
 • prowadzenia dokumentacji, współpracy ze specjalistami na rzecz rozwoju dziecka;
 • włączania się do wspólnych prac w Centrum.
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz zajęć poza jego terenem;
 • organizowanie zabaw i zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
 • kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 • powiadamianie o uszkodzonych sprzętach, dbanie o estetykę pomieszczeń;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym;
 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
 • współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem, terapeutą SI, fizjoterapeutą, muzykiem, konsultacje, porady;
 • nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych;
 • nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności placówki, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli;

§7

 1. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do:
 • wykonywania pracy zgodnie z zakresem obowiązków;
 • współpracy z innymi pracownikami Centrum;
 • świadczenia usług na rzecz dziecka i rodziców;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci.
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce;
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

§8

 1. Nauczyciele/opiekunowie i pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
 • pobierania comiesięcznego wynagrodzenia za pracę;
 • wzajemnego szacunku;
 • dokształcania się, stosowania nowych, autoryzowanych metod pracy;
 • uzyskanie porad i wskazówek od Dyrektora Przedszkola;
 • przekazywanie Dyrektorowi wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 • przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu;
 • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, przysługującego według odrębnych przepisów;
 • każdy pracownik Przedszkola może składać do Dyrektora przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych. Skargi anonimowe nie zostaną rozpatrzone;
 • prawo do godnego poszanowania.

§9

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Wychowankowie są zobowiązani do:
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie rówieśniczej;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • zgłaszania nauczycielowi wszelkich niedogodności;
 • słuchania poleceń nauczyciela;
 • współdziałania w grupie.
 • Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków przypadku silnej agresji dziecka zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.  Braku udzielenia pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Centrum przy czy decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem.
 1. Wychowankowie mają prawo do:
 • wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • nauki regulowania własnych potrzeb;
 • korzystania z zajęć edukacyjnych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • korzystania z metod terapeutycznych wyrównujących deficyty rozwojowe prowadzonych przez specjalistów;
 • poznawania świata poprzez wspólne działanie, doświadczanie, radosne zabawy rozwijające różne sfery życia.

 

 

§10
Formy zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

 1. Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnia organ prowadzący na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującym przepisami prawa pracy i prawa cywilnego bądź umowy współpracy.
 2. Warunkiem zatrudnienia nauczycieli i specjalistów jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

§11
Zajęcia

 1. W Przedszkolu zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  odbywają się w 4grupach wiekowych tj. 3- latki, 4-latki, 5- latki i 6-latki.
 2. Zajęcia dydaktyczne będą dostosowane do psychofizycznego rozwoju dziecka i prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Dzieciom zapewnia się dodatkowe zajęcia specjalistyczne: muzyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą oraz językowe.
 4. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach terapeutycznych tj. EEG Biofeedback, RSA Biofeedback i SI (z zakresu integracji sensorycznej).

 

 

§12
Zasady przyjęcia

 1. Dzieci są przyjmowane do Centrum na wniosek rodziców, po uprzednim zawarciu i podpisaniu umowy cywilnoprawnej.

§13
Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Centrum może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku zaległości w opłacie stałej 1 miesiąc.
 2. Niezgłoszenia przez rodziców/opiekunów nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca lub całkowitego brak kontaktu z Przedszkolem.
 3. Nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu Przedszkola lub innych regulacji wewnętrznych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Centrum.

 

§14
Postanowienia końcowe

 1. Statut wchodzi w życie po zmianach z dniem 04.10.2020 r.30