Korekcyjno-Kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są prowadzone w ramach terapii pedagogicznej. Głównym celem ćwiczeń jest korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy od dwóch do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcani do większej samodzielności.

TUS

Trening Umiejętności Społecznych jest formą zajęć z grupą ukierunkowaną na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Podczas zajęć wspiera się komunikację (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Katarzyna Durbajło

Katarzyna Durbajło jest magistrem Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskanym podczas studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje jako nauczyciel współorganizujący edukację oraz terapeuta TUS – trening umiejętności społecznych

Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne, TUS

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego